ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 มี.ค. 66 ถึง 10 มี.ค. 66 การสอบปลายภาค
  • การสอบปลายภาคเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6
การแต่งการชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
10 ก.พ. 66 กิจกรรมทัศนศึกษา
  • กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดหนองคาย
  • กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
การแต่งชุดพลศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน