ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม
          โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เป็นสาขาของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  เมื่อปี พ.ศ. 2534   มีเขตพื้นที่บริการครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอเวียงเก่า  ซึ่งมีสามตำบล  คือ  ตำบลในเมือง   ตำบลเขาน้อย  และตำบลเมืองเก่าพัฒนา  รวมหมู่บ้านในพื้นที่บริการ 36 หมู่บ้าน
ผู้บริหารคนแรกคือ นายสุพล วรรณศรี  ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ  นายสุรวุฒิ นักปราชญ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
angelangelangelangelangel
ที่ตั้งและอาณาเขต
           โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 5  บ้านหนองคา  ตำบลในเมือง  อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น   มีเนื้อที่ทั้งหมด 46 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา  โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   ประมาณ 80  กิโลเมตร  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น   ประมาณ 80 กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงเก่าประมาณ   1  กิโลเมตร

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
angelangelangelangelangel
ลักษณะชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียน
            โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาภูเวียงซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาล้อมรอบ มีทางเข้าและออกทางเดียวคือ บริเวณปากช่องเจ้าปู่จอมนรินทร์ ชุมชนที่ตั้งเป็นชุมชนชนบท ประชากรมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบยังชีพ ทำนา  ปลูกอ้อย  ยางพารา  มันสำปะหลัง นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ และอื่น ๆ ฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ยากจนถึงมีฐานะปานกลาง


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
angelangelangelangelangel
หน่วยงานต้นสังกัด
            โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
angelangelangelangelangel