สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อ
ว.ก.ค.

-------------------------------------------------------
ปรัชญาโรงเรียน
“การศึกษาล้ำหน้าพัฒนาชีวิต”


-------------------------------------------------------
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้หลากหลาย

 
อัตลักษณ์
จิตอาสา  ทักษะชีวิต

 
คติพจน์ของโรงเรียน
“ ปัญญา ว ธเนน เสยโย ”   ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

 
คำขวัญประจำโรงเรียน
เสริมสร้างวินัย  ใส่ใจเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม  นำต้านสารเสพติด  พิชิตคุณภาพ


------------------------------------------------------- 
สีประจำโรงเรียน

:     ฟ้า     ::   เหลือง  :

สีฟ้า  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและการศึกษากว่างไกลตลอดชีวิต
สีเหลือง  หมายถึง  ความสมบูรณ์แห่งปัญญาและคุณธรรม

 -------------------------------------------------------

วัฒนธรรมองค์กร
“ รวมใจประสาน บูรณาการองค์ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
HUG : Heart Union Growth

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
cheekycheekycheekycheekycheeky