วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพของชุมชน
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทียบเคียงมาตรฐานสากล


ปรัชญาโรงเรียน
“การศึกษาล้ำหน้าพัฒนาชีวิต”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
devildevildevildevildevil