พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
       เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน บริหารจัดการคล่องตัวมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้านภาษา ประกอบสัมมาอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม รักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในถิ่นเกิด

เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ใช้      เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็น มีความสามารถในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้ภาษา ประกอบสัมมาชีพ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิต มั่นใจตนเอง มีคุณธรรม และกล้าแสดงออก ศรัทธาในอาชีพสุจริต เข้าใจในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต เก่งอาชีพ
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนธรรมาภิบาล มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศและวัฒนธรรม การปฏิบัติงานแบบกัลยณมิตร ผลึกพลังสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
5. เพื่อสร้างโอกาสและช่วยเหลือนักเรียน ให้บริการทางการศึกษา อย่างครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดูแลช่วยเหลือส่งเสริม นักเรียน ตามศักยภาพ อย่างทั่วถึง และจริงจัง
6. เพื่อบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ จัดการเรียนการสอน ที่ยึดหยุ่น เน้นการบูรณาการการเรียนรู้ และการดำรงชีวิตอย่างจริงจัง
7. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาสูงขึ้น เป็นที่ยอมรับ ของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
8. เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ และจิตวิญญาณ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็น E-School เพิ่มศักยภาพ ในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม
10. เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย ให้โรงเรียนมีระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ พี่เลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง
11. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบจัดการบริหาร ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
winkwinkwinkwinkwink