หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ขนาดโรงเรียน แผนการจัดชั้นเรียน
โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม. 1- ม. 3 และถึงระดับชั้น ม. 4- ม. 6  
มีแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ 3-3-3/3-3-3  รวม  18  ห้อง
ปัจจุบันปีการศึกษา 2565  มีการจัดชั้นเรียนแบบ 3-3-3/3-3-3  รวม  18  ห้อง
ใช้การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551