คณะผู้บริหาร

นายสุรวุฒิ นักปราชญ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุดตา ศรีอ่างเงิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพัทธวรรณ เหลาไชย
ครู คศ.3

นางจีราพร นักปราชญ์
ครู คศ.3

นางกาญจนา ลากูล
ครู คศ.3

นายสุชาติ ธาตุบุรมย์
ครู คศ.3

นายจุฑาธร สุขศาลา
ครู คศ.2