กลุ่มงานวิชาการ

           -  งานบริหารงานวิชาการและบริหารงานทั่วไป   

           -  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

           -  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

           -  งานวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน

           -  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

           -  งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

           -  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

           -  งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

           -  งาน โรงเรียนในฝัน

           -  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

           -  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบุคลากร

           -  งานส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน

           -  งานวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา

           -  งานสร้างเสริมระเบียบวินัยและป้องกันแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

           -  งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

           -  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและกรรมการนักเรียน สภานักเรียน

           -  งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในโรงเรียน

           -  งานเวร-ยาม รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

           -  งานคณะสี  ระดับชั้น เขตพื้นที่ และครูที่ปรึกษา

           -  งานสารวัตรนักเรียน และงานติดต่อประสานงานผู้ปกครอง

           -  งานป้องกันอุบัติเหตุและคุ้มครองสวัสดิภาพของนักเรียน

           -  งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน

           งานบริหารการเงิน บริหารการบัญชี

           งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

           งานแผนงานและงบประมาณ

           งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

           งานทุนการศึกษา/สวัสดิการ

           งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

           งานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ

           งานสหกรณ์โรงเรียน 

           งานประชาสัมพันธ์

           งานสาธารณูปโภค

           งานสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน

           งานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติ  และผลงานของโรงเรียน 

           งานอาคารสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์

           งานนักการภารโรง

           งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

           งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย