สภาพทั่วไปและข้อมูลของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

                โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม    เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเป็นสาขาของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

เมื่อ ปี พ.. 2534    มีเขตพื้นที่บริการครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอเวียงเก่าทั้งสามตำบล คือ ตำบลในเมือง  ตำบลเขาน้อย 

 และตำบลเมืองเก่าพัฒนา  รวมหมู่บ้านในพื้นที่บริการ 36 หมู่บ้าน ผู้บริหารคนแรกคือ นายสุพล วรรณศรี 

ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายนิคม  จำปานิล  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ที่ตั้งและอาณาเขต

                โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 136-137 หมู่ 5 บ้านหนองคา ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น  มีเนื้อที่ทั้งหมด 46 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา 
โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ประมาณ 80  กิโลเมตร  ห่างจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  ประมาณ  84  กิโลเมตร

ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงเก่าประมาณ  0.5  กิโลเมตร

ลักษณะชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียน

                โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาภูเวียง โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาล้อมรอบ
มีทางเข้าและออกทางเดียวคือ บริเวณปากช่องเจ้าปู่จอม ชุมชนที่ตั้งเป็นชุมชนชนบท ประชากรมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

นับถือศาสนาพุทธ   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบยังชีพ ทำนา  ปลูกอ้อย  ยางพารา 
มันสำปะหลัง นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ และอื่น ๆ
  ฐานะทางเศรษฐกิจยากจนถึงปานกลาง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

                เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านที่ชุมชนร่วมจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมนำความรู้
  มีทักษะการใช้ภาษา  ประกอบสัมมาอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                    

สิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในถิ่นเกิด เปิดประตูสู่อาเซียน

พันธกิจ

               เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน  บริหารจัดการคล่องตัวมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต        

สามารถคิดวิเคราะห์  มีความสามารถด้านภาษา  ประกอบสัมมาอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  รักษ์วัฒนธรรมไทย 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม      ภูมิใจในถิ่นเกิด

ตราประจำโรงเรียน

 

                                                                             ธรรมจักรอยู่บนปลายดินสอและไดโนเสาร์

                                     ความหมาย  ความรู้และคุณธรรมย่อมนำทางให้มวลมนุษย์และสัตว์โลกได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 

คติพจน์ของโรงเรียน

                                                                           ปัญญา ว ธเนน เสยโย   ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

 

ปรัชญาโรงเรียน

                                                                                             การศึกษาล้ำหน้า พัฒนาชีวิต

 

อักษรย่อ

ว.ก.ค.

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้หลากหลาย  ไดโนเสาร์ภูเวียง 

อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน

ยิ้ม  ไหว้  ทายทัก  มารยาทงาม

สีประจำโรงเรียน

                                            สีฟ้า  และ  สีเหลือง

         สีฟ้า  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และการศึกษากว้างไกลตลอดชีวิต

                                      สีเหลือง  หมายถึง  ความสมบูรณ์แห่งปัญญาและคุณธรรม

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

                                               เสริมสร้างวินัย ใส่ใจเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม นำต้านสารเสพติด พิชิตคุณภาพ