สภาพทั่วไปและข้อมูลของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

                โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม    เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเป็นสาขาของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

เมื่อ ปี พ.. 2534    มีเขตพื้นที่บริการครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอเวียงเก่าทั้งสามตำบล คือ ตำบลในเมือง  ตำบลเขาน้อย 

 และตำบลเมืองเก่าพัฒนา  รวมหมู่บ้านในพื้นที่บริการ 36 หมู่บ้าน ผู้บริหารคนแรกคือ นายสุพล วรรณศรี 

ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายนิคม  จำปานิล  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ที่ตั้งและอาณาเขต

                โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 136-137 หมู่ 5 บ้านหนองคา ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น  มีเนื้อที่ทั้งหมด 46 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา 
โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ประมาณ 80  กิโลเมตร  ห่างจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  ประมาณ  84  กิโลเมตร

ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงเก่าประมาณ  0.5  กิโลเมตร

ลักษณะชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียน

                โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาภูเวียง โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาล้อมรอบ
มีทางเข้าและออกทางเดียวคือ บริเวณปากช่องเจ้าปู่จอม ชุมชนที่ตั้งเป็นชุมชนชนบท ประชากรมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

นับถือศาสนาพุทธ   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบยังชีพ ทำนา  ปลูกอ้อย  ยางพารา 
มันสำปะหลัง นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ และอื่น ๆ
  ฐานะทางเศรษฐกิจยากจนถึงปานกลาง

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

                เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านที่ชุมชนร่วมจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมนำความรู้
  มีทักษะการใช้ภาษา  ประกอบสัมมาอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                    

สิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในถิ่นเกิด เปิดประตูสู่อาเซียน

พันธกิจ

               เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน  บริหารจัดการคล่องตัวมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต        

สามารถคิดวิเคราะห์  มีความสามารถด้านภาษา  ประกอบสัมมาอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  รักษ์วัฒนธรรมไทย 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม      ภูมิใจในถิ่นเกิด

ตราประจำโรงเรียน

 

                                                                             ธรรมจักรอยู่บนปลายดินสอและไดโนเสาร์

                                     ความหมาย  ความรู้และคุณธรรมย่อมนำทางให้มวลมนุษย์และสัตว์โลกได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 

คติพจน์ของโรงเรียน

                                                                           ปัญญา ว ธเนน เสยโย   ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

 

ปรัชญาโรงเรียน

                                                                                             การศึกษาล้ำหน้า พัฒนาชีวิต

 

อักษรย่อ

ว.ก.ค.

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้หลากหลาย  ไดโนเสาร์ภูเวียง 

อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน

ยุวมัคคุเทศก์

สีประจำโรงเรียน

                                            สีฟ้า  และ  สีเหลือง

         สีฟ้า  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และการศึกษากว้างไกลตลอดชีวิต

                                      สีเหลือง  หมายถึง  ความสมบูรณ์แห่งปัญญาและคุณธรรม

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

                                               เสริมสร้างวินัย ใส่ใจเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม นำต้านสารเสพติด พิชิตคุณภาพ