เขตพื้นที่ให้บริการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

                             โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมมีเขตพื้นที่ให้บริการกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาครอบคลุม
               อำเภอเวียงเก่า ทั้ง
3 ตำบล คือ ตำบลในเมือง   ตำบลเมืองเก่าพัฒนา  และตำบลเขาน้อย โดยมีโรงเรียน
               ในเขตบริการ
  11 โรงเรียน  ดังต่อไปนี้
ตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา ตำบลเขาน้อย

1. โรงเรียนภูเวียงวิทยายน

2. โรงเรียนบ้านหนองขาม

3. โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา

4. โรงเรียนบ้านแดง

5. โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา

 

 

1. โรงเรียนบ้านเมืองเก่า

2. โรงเรียนบ้านหนองบัว

3. โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์

4. โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์

 

1. โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์

2. โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี