ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน

1.  ขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี  คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      ให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณธรรมนำความรู้  มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม

2.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้นคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์

      และทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนได้ตามศักยภาพ

3.   สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้

      และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

4.   เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้

      และการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

5.   ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร
      ประชาสังคม ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิด
  ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา

เป้าประสงค์

1.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็น  มีความสามารถในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์  มีความสามารถในการใช้ภาษา  ประกอบสัมมาชีพ  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิต  มั่นใจตนเอง  มีคุณธรรม  และกล้าแสดงออก  ศรัทธาในอาชีพสุจริต 

     เข้าใจการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต เก่งอาชีพ 

3.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นไทย  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.  เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนธรรมาภิบาล  มีระบบบริหารจัดการที่ดี  มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  ผนึกพลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ  มีเอกลักษณ์อันโดเด่น  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 

5.  เพื่อสร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้บริการทางการศึกษาอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     และดูแลช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึงและจริงจัง 

6.  เพื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น  เน้นการบูรณาการการเรียนรู้และการดำรงชีวิตอย่างจริงจัง 

7.  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

8.  เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  ครู  ผู้บริหาร  กรรมการสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้  ความสามารถ  และจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9.  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็น  E – School  เพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม 

10. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายให้โรงเรียนมีระบบเครือข่าย  ผู้เชี่ยวชาญ  พี่เลี้ยง  ศึกษานิเทศก์  ชุมชน 

      และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง 

       11. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบจัดการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

แผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์

        1. แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

        2. แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้

        3. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

        4. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

        5. แผนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา