ภาพความสำเร็จของโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม

ความสำเร็จด้านนักเรียน
           มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เป็นคนดีมีคุณธรรม  รู้จักคิดวิเคราะห์    มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่  เข้าใจและรู้จักใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต    ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้   สร้างงาน   สร้างอาชีพ   สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์    สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง มีเอกลักษณ์โดดเด่น 3 ด้าน

คือ  เก่ง ICT  เก่งภาษา  เก่งอาชีพ

ความสำเร็จด้านครู
           มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร   และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยใช้สื่อ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย   เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ความสำเร็จด้านผู้บริหาร
           เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม

และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจาก

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ความสำเร็จด้านโรงเรียน
           เป็นโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้มีเอกลักษณ์โดดเด่น  เป็นต้นแบบ

ของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง  ซึ่งเกิดจากการร่วมคิดร่วม  ปฏิบัติร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ  ประชาสังคม

ความสำเร็จด้านผู้ปกครองและชุมชน
           ให้การยอมรับ  เชื่อถือ  มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ   และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน